تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

• گزارشات لیست سالمندان • گزارش سوابق پزشکی سالمندان • گزارش تعدادی و ریالی وسایل مصرفی سالمندان • گزارش خلاصه وسایل مصرفی سالمندان • گزارش ریز خدمات ارائه شده به سالمندان • گزارش خلاصه خدمات ارائه شده به سامندان • گزارش صورت هزینه های سالمندان • گزارش خلاصه حساب اشخاص و سالمندان • گزارش لیست پرسنل ، پزشکان و خدمت دهندگان • گزارش لیست بدهکاران / بستانکاران و اشخاص بی حساب • گزارش جامع اطلاعات سالمندان • گزارش دریافتی های صندوق و پایانه POS در قسمت پذیرش کلینیک • گزارش ریز عملکرد صندوق / پایانه POS / درآمد / هزینه • گزارش خلاصه حساب صندوق / پایانه POS / درآمد / هزینه • گزارش حواله حساب ها

اطلاعات آگهی

×