تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

• گزارشات آمار و اطلاعات ماشین آلات بر اساس فیلدهای ثبت شده • گزارشات عملکرد زمانی ماشین آلات • گزارشات خواب ماشین آلات • گزارش علل خواب (توقف) دستگاه ها • گزارش فواصل بین دو توقف • گزارشات تفضیلی عملکرد زمانی ماشین آلات • گزارشات کارکرد تفصیلی راننده • گزارشات قراردادها • گزارشات نقل و انتقالات / جابجایی (دستگاه ها و قطعات) • گزارشات بیمه نامه ها و حوادث • گزارش سوابق بیمه نامه هاي ماشین آلات • گزارش سوابق حوادث ماشین آلات • گزارش خسارت هاي دریافتی از بیمه ها • گزارشات سرویس ها دستگاه ها • گزارشات سوابق شرح تعمیرات • گزارشات سوابق مصرف مواد و قطعات • گزارش سوابق سوخت • گزارش هزینه هاي ماشین آلات

اطلاعات آگهی

×