پورتال جــامـع نیازمندی های ایران | خرید و فروش بی واسطه

 

فروش اسید کلرئیدریک 37% مرک آلمان HCl-اسید سولفوریک 98% H2SO4-اسید نیتریک 65% HNO3-اسید فسفریک 85% H3PO4-اسید استیک گلاسیالCH3COOH-اسید هیدروفلوریک48% HF-و اسید پرکلریک مرک آلمان در ظروف لیتری

 فروش هیدروکسید سدیمNaOH-هیدروکسید پتاسیمKOH-هیدروکسید آمونیوم و هیدروکسید کلسیم.

الکل اتیلیک-متانول-ایزو پروپیل الکل-ایزو بوتیل الکل و ایزو آمیل الکل

تولوئن - استون- زایلن-پارافین-گلیسرین-منو اتیلن گلایکول-تری اتانول آمین و تترا متیل بنزیدین-

اطلاعات آگهی

×