آقای تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

آقای تبلیغ

تهیه و تنظیم انواع قرادادها طبق استاندارهای و بخشنامه های داخلی و خارجی
تهیه تنظیم قرادادهای مربوط به امور پرسنل و کارکنان طبق ائین نامه و بخشنامه های داخلی(اداره کار و امور اجتماعی-تامین اجتماعی-اداره امور مالیاتی و....)
تهیه و تنظیم قرادادهای بر اساس استاندارد PMBOK (- ( Fixed Price - Cost Reimbursable- T&M
تهیه و تنظیم انواع قرادادهای و پیمانها:
خود اجرا (امانی) - In – House
متعارف (سه عاملی) Design – Bid – Build
مدیریت اجرا (چهار عاملی) Construction Management
طرح و ساخت (دو عاملی) Design – Build
ساخت، بهره برداری و انتقال Build, Operate & Transfer
روش طراحی،تدارک، ساخت Engineering Procuremeut Construction ( EPC )
پیمان تدارک تجهیزات و کالا و ساختمان و نصب Procurement and construction contract (PC) :
پیمان مهندسی، تدارک تجهیزات و کالا و ساختمان و نصب Engineering, procurement and construction contract (PC) :
پیمان کلیدگردان Turnkey contract
پیمان با مبلغ ثابت Fixed price contract :
پیمان با مبلغ مقطوع Firm fixed price contract - fixed price contract :
پیمان یک قلم : Lump sum contract
پیمان متره Measurement contract :
پیمان با تعدیل قیمت Contract with adjustment :
پیمان مختلط مقطوع و فهرست بها Firm fixed price and unit price contract :
پیمان طرح و اجرا Design and construct contract :
پیمان امانی Cost reimbursement contract :
پیمان امانی با سقف هزینه :Target cost contract
پیمان امانی ذینفع : Cost plus contract
پیمان امانی ذینفع با مبلغ ثابت :Cost plus fixed fee contract
پیمان امانی ذینفع با درصد سود Cost plus a percentage fee contract :
پیمان امانی ذینفع با قیمت ثابت و پاداش Cost plus award fee contract :
پیمان دستمزدی Labour-only contract :
پیمان مذاکرهای (توافق یا قرارداد بدون مناقصه) Negotiated contract :
پیمان مناقصه‏ای :Competitive bid contract
پیمان مدیریت Management contract :
اجرای کار به روش پیمان مدیریت Execution using project management contract :
متمم پیمان Supplementary of contract :
پیمان دست دوم Sub contract :
قرارداد اندازهگیری مجدد Remeasurement contract :
پیمان مذاکرهای (توافق یا قرارداد بدون مناقصه) :Negotiated contract
قرارداد همسان Standard form contract - model form contract :
قرارداد ناهمسان Customized contract :
قرارداد پژوهشی Research contract :
قرارداد همکاری Cooperation contract :
تهران اقدسیه(دفتر مرکزی)۲۸۴۲۱۱۰۹_۰۲۱
کرج عظیمیه(دفترعملیاتی)۳۲۵۴۸۵۶۴_۰۲۶
کرج والفجر(دفتر مشاوره)۳۲۷۴۹۹۸۳_۰۲۶
فکس:۲۸۴۲۱۱۰۷-۰۲۱
مدیریت:۰۹۱۲۰۵۸۱۱۰۹
مشاوره و اموزش:۰۹۱۹۵۸۵۹۳۴۸

آدرس مشاهده آگهی :

http://www.mrtabliq.com/ads/11297/مشاوره-وتنظیم-کلیه-قراردادها.html

اطلاعات آگهی

×